Praktikkernes placering, fagligt indhold og kompetencemål

PLS praktik 2019

Her kan du få overblik over praktikperioderne på pædagoguddannelsen. Vi har beskrevet hvornår de enkelte praktikker er placeret, de faglige formål med dem, samt de kompetencemål du skal have fokus på at øve under praktikken og leve op til ved afslutningen af praktikken.

De 4 praktikperioder og de forskellige specialiseringsretninger har hver deres videns- og kompetencemål. Du finder viden om praktikken, samt de relevante kompetencemål ved at klikke dig ind på den praktik du er interesseret i. 

Første praktik

Den første praktik i pædagoguddannelsen er lagt i uddannelsens fællesdel. Dog er det forskelligt, præcis hvornår i uddannelsens fællesdel den første praktikperiode er placeret. Det er beskrevet i det enkelte uddannelsessteds studieordning. Orienter dig derfor i studieordningen for dit konkrete uddannelsessted.

For nogle er første praktik det første møde med den pædagogiske hverdag. I 2014-bekendtgørelsen blev denne praktik skåret ned fra 12 til 7 uger. Praktikken er SU-finansieret og du bliver derfor ikke en del af normeringen i praktikinstitutionen. Intentionen er, at den studerende gør sig erfaringer med at planlægge og gennemføre pædagogiske aktiviteter, samt deltage i den pædagogiske praksis på praktikstedet. Du har som studerende mødepligt og indgår i det daglige arbejde ligesom de ansatte.

Du kan finde uddybende information om viden- og kompetencemålene for første praktik her

Anden praktik

Anden praktik er den første lønnede praktik og er af et halvt års varighed.
Den er placeret på 3.semester og er den første praktik inden for den valgte specialisering. Det betyder at fokus indsnævres på de specielle forhold og pædagogiske praksisser, der er gældende for pædagogikken inden for specialiseringen.

I bekendtgørelsen er de overordnede formål for 2. praktik med valgt specialisering beskrevet således:

Specialiseringen Dagtilbudspædagogik
Relation og kommunikation – 2. praktikperiode. Området retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation.

Kompetencemål:
Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer.

Specialiseringen Skole- og fritidspædagogik
Udviklings- og læringsrum – 2. praktik. Området retter sig mod pædagogisk arbejde i forskellige udviklings- og læringsrum dvs. skole- og fritidsinstitutioner, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af og kommunikation om pædagogiske aktiviteter i pædagogisk praksis.

Kompetencemål:
Den studerende kan skabe sammenhænge mellem forskellige udviklings- og læringsrum, varetage pædagogiske og didaktiske opgaver i fritidstilbud og skole samt indgå i professionel kommunikation herom.

Specialiseringen Social- og specialpædagogik
Relation og kommunikation – 2. praktikperiode. Området retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk praksis.

Kompetencemål:
Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på den baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag.
De ovenstående beskrivelser er taget fra bekendtgørelsen. Der er derudover også en række videns- og færdighedsmål, som konkret sætter rammer for praktikkens læringsformål.

Du kan finde uddybende information om viden- og kompetencemålene for anden praktik her

Tredje praktik

Den tredje praktik er også en lønnet praktik af et halvt års varighed. Den er placeret på 5.semster. Som i anden praktik arbejdes der også i tredje praktik inden for specialiseringen.

Her finder du nogle overordnede formålsbeskrivelser inden for specialiseringerne:

Specialiseringen Dagtilbudspædagogik
Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode. Området retter sig mod systematisk og videns baseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis.

Kompetencemål:
Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis.

Specialiseringen Skole- og fritidspædagogik
Samarbejde og udvikling – 3. praktik. Området retter sig mod tværprofessionelt samarbejde og det lovgivningsmæssige og organisatoriske grundlag for pædagogens ansvar og opgaver.

Kompetencemål:
Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og fritidspædagogik, så børn og unges trivsel, udvikling og læring fremmes.

Specialiseringen Social- og specialpædagogik
Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode. Området retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne.

Kompetencemål:
Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører.

De ovenstående beskrivelser er taget fra bekendtgørelsen, hvor der også er beskrevet konkrete videns- og færdighedsmål.

Du kan finde uddybende information om viden- og kompetencemålene for tredje praktik her

Fjerde praktik

Den fjerde praktik, er ikke en praktik i samme forstand som de tre øvrige. Denne praktik er en del af bachelorprojektet, og det primære formål er indsamling af empiri.

Praktikken er af 16 dages varighed og det gennemsnitlige timetal er 30 timer pr. uge. På baggrund af den anderledes natur af praktikken, må selve øvelseselementet anses som nedprioriteret og undersøgelseselementet som opprioriteret. Det er vigtigt at du som studerende, gør dig overvejelser omkring de etiske konsekvenser af din undersøgelse, herunder spørgsmålet om samtykke, proces og metode. Dette bør den studerende afklare i samarbejde med uddannelsen og praktikstedet. Det er altså ikke deltagelsen i den daglige praksis, som er det primære mål med denne praktik, men undersøgelsen af den.

Videns- og kompetencemålene for fjerde praktik hører derfor sammen med kompetencemålene for bachelorprojektet.

Du finder dem i bekendtgørelsen her

Find dit eget praktiksted
Den studerende må i 4. praktik - til forskel fra de tre andre praktikker - meget gerne selv finde et praktiksted, idet tildelingen ikke går gennem praktikportalen. Hvis ikke den studerende selv finder et sted, kan uddannelsesinstitutionen hjælpe.

 

Søg på pls.dk

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback