FAQ

Graviditet, barsel og børn
 • Jeg er i gang med pædagoguddannelsen. Jeg er gravid i uge 20 og jeg skal i praktik i en alm børnehave 3-6års alderen fra februar til midt marts.Hvordan skal jeg forholde mig?

  Som studerende har man ret til, at gå på barsel 4 uger før forventet fødsel. Falder denne dato, mens du er i praktik, har du ret til at afholde hele barselsperioden på barselsdagpenge. Grundet Corona, skal gravide i tredje trimester, såvidt muligt arbejde hjemmefra, udfra et forsigtighedsprincip. Er det ikke muligt at få hjemmeopgaver, skal din læge vurdere om du skal fraværsmeldes frem til fødsel. Dette gælder kun for studerende i praktik i daginstitutioner 0-6 års området og studerende i praktik på social special området. Der kan være undtagelser! Er du i praktik i skole, fritid og/ eller klub, kan du gennemføre praktikken som planlagt.

 • Jeg går til fertilitetsbehandling i forhåbning om at blive gravid. Hvordan hænger det sammen med den lønnede praktik? Er jeg berettiget til lovligt fravær?

  aftale om fravær af familiemæssige årsager står der:
   
  § 4. Behandling for barnløshed 
  Ved fravær fra arbejdet på grund af undersøgelser og behandling for barnløshed, som skyldes sygelige forhold, har den ansatte ret til fuld løn under sygdom. 
   
  Bemærkning: Det er en lægelig vurdering, hvorvidt der et tale om sygelige forhold. Der kan evt. indgås aftale efter lov om sygedagpenge § 56, hvis betingelserne er opfyldt. Ansatte, som ikke et berettiget til fuld løn under sygdom, har ret til sygedagpenge efter sygedagpengelovens bestemmelser herom.  
   
  For dig som studerende vil der ikke være den store forskel på, om du får løn eller sygedagpenge, idet satserne er næsten ens.
 • Hej, jeg er gravid og i gang med min 3. praktik. Jeg skal fx til jordemoder. Har jeg ret til fri med løn til at komme til jordemoder, eller hvordan er reglerne?

  Ja, du har som ansat ret til fri med løn til jordmoder eller andre graviditetsundersøgelser.

  Som udgangspunkt skal fraværet være foreneligt med forholdene på arbejdspladsen. Det kan dog være vanskeligt at planlægge en forebyggende graviditetsundersøgelse på tidspunkter, der er til mindst mulig gene for arbejdspladsen.

 • Kan man få tilskud til sin løn, når man har børn og er i praktik?

  Ja. Hvis du er enlig forsørger, eller hvis både du og din partner er under uddannelse, kan du få et børnetilskud, mens du er i praktik. Du kan læse mere og søge her.

 • Hvad hvis jeg både kommer til at være på barsel i praktikperioden og under studiet (barselsdagpenge og SU)?

  Hvis du er berettiget til at få barselsdagpenge, kan du kombinere dem med din ekstra SU.

  Går du på barsel i en periode, hvor du er i lønnet praktik, hvor barselsdagpengene erstatter praktiklønnen, kan du ikke få SU og barselsdagpenge samtidig (fordi lønnet praktik udelukker SU).

  Du kan dermed ikke få SU og barselsdagpenge, i den periode hvor du er ansat i praktikinstitutionen. Men melder du dig studieaktiv, efter at ansættelsesforholdet i praktikken er ophørt, kan du få både SU og barselsdagpenge.

  Når du som pædagogstuderende går på en videregående uddannelse, er du berettiget til ekstra SU og kan få den ekstra SU udbetalt efter perioden med barselsdagpenge. Spørg SU-vejlederen på dit uddannelsessted, hvordan det foregår!

 • Hvem er berettiget til barselsdagpenge?

  Du har ret til barselsdagpenge, når:

  1. Du har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de sidste 13 uger før barselsorlovens start og i denne periode har været beskæftiget i mindst 120 timer. Du må gerne have flere ansættelsesforhold, men det er et krav, at du er beskæftiget umiddelbart op til orlovens start. Betingelserne for at modtage barselsdagpenge skal være opfyldt senest ved fødslen, eller

  2. Du ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, såfremt du ikke gik på barsel, eller

  3. Du inden for den seneste måned før fødslen har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, (her er ingen krav om a-kasseindmelding), eller

  4. Du afslutter en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed efter fødslen, men inden for den almindelige barselsorlov (46 uger efter fødslen). Du har i dette tilfælde ret til barselsdagpenge fra det tidspunkt, hvor du er dagpengeberettiget medlem af en a-kasse og altså ville have modtaget arbejdsløshedsdagpenge, såfremt du ikke havde fået barn, eller

  5. Du er pædagogstuderende i lønnet praktik og dermed fritaget for at opfylde det almindelige krav om 13 ugers tilknytning til arbejdsmarkedet for at kunne modtage barselsdagpenge.

 • Hvis jeg er gravid, kan jeg så risikere, at jeg ikke får en praktikplads?

  Nej. Som udgangspunkt har seminariet altid pligt til at give dig en praktikplads, lige meget om du er gravid eller ej. Seminariet kan ikke nægte at give dig en praktikplads, uanset hvor langt du er henne. Du skal dog være opmærksom på, at man som hovedregel skal have været fysisk til stede på sit praktiksted halvdelen af praktikperioden, før der er et grundlag for at vurdere praktikken, og dermed også for en godkendelse.

 • Hvis jeg er i lønnet praktik og skal på barsel, hvem skal så udbetale mig barselsdagpenge?

  Der er to muligheder:

  Hos nogle arbejdsgivere søger du barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark, når du går fra på barsel, hos andre fortsætter du med at få udbetalt din praktikløn under din barsel ind til praktikperioden slutter (og institutionen får refusion gennem barselsdagpengene).
  Herefter gældende reglerne om barselsdagpenge, der er fastsat i barselsloven, hvilket betyder, at den studerende efter praktikken får udbetalt dagpenge af sin hjemkommune via Udbetaling Danmark i de resterende uger. 

  Er du medlem af den gratis a-kasse-ordning, er det meget vigtigt, at du kontakter a-kassen, hvis du skal have barselsdagpenge. Du må ikke modtage offentlige ydelser, når du er med i den gratis a-kasse-ordning - gør du det, skal du betale fuldt kontingent. Derfor er det vigtigt, at du kontakter den a-kasse, du er medlem af.
  Du kan kontakte BUPL på 3546 5210 og Socialpædagogerne på 7248 6030.

 • Har jeg ret til barns første og anden sygedag?

  Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første og anden sygedag, hvis:

  1. barnet er under 18 år, og
  2. har ophold hos den ansatte, og
  3. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og
  4. det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet.

  Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages.

  Papforældre har også ret til at afholde barns første og anden sygedag, så længe de er gift eller samlevende med den ene af barnets forældre. Barnet skal ligeledes have ophold hos denne forældre. 

  Vær opmærksom på at du kun har ret til barnets første og anden sygedag, såfremt der er en overenskomst på din praktikinstitution.

 • Jeg er gravid, hvornår kan jeg gå fra på barsel?

  Du kan gå fra på barsel 4 uger før termin i de lønnede praktikker.

   

  Er du på SU når du går på barsel kan du læse mere her.

 • Har jeg ret til at afholde omsorgsdage?

  Ja, du har 2 omsorgsdage pr. barn til og med det kalenderår hvor barnet fylder 7 år.

  Dette er forudsat, at der er en overneskomst på praktikstedet.Søg på pls.dk

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback