Kalender

Arbejdsplan 2023-2024

Arbejdsplan er vedtaget på PLS' årsmøde. Arbejdsplanen beskriver hvad PLS skal arbejde med i det kommende år.

PLS’ årsmøde beslutter hvert år en arbejdsplan. Planen beskriver det vigtigste områder, PLS skal arbejde med det kommende år. 

For PLS-året 23/24 tegner der sig tre store områder, der skal prioriteres. Disse tre områder er: 

 • Organisering og fokus på medlemssituationen,  
 • Arbejdet med den nye pædagoguddannelse, og  
 • OK24. 

 

Fokuseret organisering  

Antallet af medlemmer i PLS er faldet drastisk de seneste par år. Faldet i antallet af medlemmer har også medført et faldende antal aktive i PLS, Færre aktive lokalafdelinger og heraf et faldende aktivitetsniveau. Økonomiskset er der en markant forskel på at have 8500 medlemmer og 5500 medlemmer.

Det er en udvikling der skal ændres. Derfor skal et af årets absolutte fokusområder i arbejdsplanen være på, hvordan vi kan organisere flere af vores medstuderende.  

HB har behandlet dokumentet ”Arbejdsplan for en fokuseret organiseringsindsats”, der netop er en plan for, hvordan vi skaber flere medlemmer og styrker PLS lokalt og nationalt. 

”Arbejdsplan for en fokuseret organiseringsindsats” vil blive sat til debat på dette årsmøde, og du finder dokumentet som bilag til årsmødemappen.  

Ny pædagoguddannelse 

2024 ser ud til at blive året, hvor vi kan forvente en ny, og længe ventet pædagoguddannelse. PLS har gennem de seneste år, arbejdet ihærdigt for at påvirke politikere og andre interessenter med vores holdninger til en ny pædagoguddannelse. 

Dét arbejde vil vi fortsætte med i det kommende år. Følgende elementer vil blive prioriteret i forhandlingerne om en ny pædagoguddannelse: 

 • Flere konfrontationstimer  
 • Mere feedback og vejledning af de studerende 
 • Semesterstruktur med mulighed for fordybelse 
 • Fast gennemgående underviser 
 • En væsentlig reduktion i antallet af videns- og færdighedsmål  
 • Pædagogik og æstetik skal tilbage som fag i uddannelsen 
 • Bedre placering af praktikker, både i tidsmæssig og geografisk forstand 
 • Studerende skal ikke indgå i normeringen i praktikken 
 • Øget fokus på social-/specialområdet i grundfagligheden 
 • Krav om uddannede praktikvejledere 

 

OK24 

Arbejdet med overenskomstforhandlingerne er allerede godt i gang. Hovedbestyrelsen har i juni 2023 besluttet en række krav til de kommende forhandlinger.  

I overskriftsform er PLS’ krav til OK24 

 • Ligeløn mellem specialiseringerne 
 • Samme tillæg som vores uddannede kolleger 
 • Et generelt markant lønløft 
 • Krav om ret til forskudsferie 
 • Ret til at gå på barsel 8 uger før termin 

I PLS vil vi op til og under overenskomstforhandlingerne aktivt inddrage og oplyse medlemmerne om de aktuelle forhandlinger. Vi vil aktivt bruge OK24 forhandlingerne ved vores praktik og introoplæg, for at gøre det nærværende for vores medlemmer. Samtidigt vil vi aktivt støtte op om vores kommende kollegaers kamp for bedre løn og arbejdsvilkår. 

Andre områder 

Organisering, ny uddannelse og OK24 vil være de primære arbejdsplanspunkter. Ud over de tre primære områder, vil vi i PLS fortsætte vores gode arbejde flere forskellige områder, herunder: 

 • Arbejde for at sikre bedre forhold for studerende i praktik 
 • Kæmpe for at handicaptillæg og forsørgertillæg kan bibeholdes i de lønnede praktikker 
 • Arbejde for at sikre bedre forhold for studerende med funktionsvariationer 
 • Arbejde for en bedre finansiering af pædagoguddannelsen, herunder en ændring af taxametersystemet 
 • Arbejde for et tættere samarbejde med professionshøjskolerne 
 • Arbejde for et tættere samarbejde med Ungenetværket 

Samt fortsætte med at arbejde for de bedst mulige forhold og betingelser for alle pædagogstuderende.