Barsel

Pædagogstuderende har ret til fravær med løn ved graviditetsundersøgelser samt ret til barselsorlov 4 uger før termin. Derudover ret til barselsdagpenge hvis der opstår komplikationer med dertilfølgende sygemelding i forbindelse med graviditeten.

Før fødslen

Som kommende mor har du ret (men ikke pligt) til at gå fra fire uger før fødslen i praktikken og 8 uger før i en SU-periode. Skønner lægen imidlertid, at arbejdet vil medføre en risiko for moderen eller fostrets helbred, kan barselsorloven begynde tidligere.

Varslingsregler

En ansat skal give sin arbejdsgiver meddelelse om, at hun er gravid senest 3 måneder før forventet fødsel. Hun skal samtidig give besked om, hvornår hun regner med at begynde sin orlov.

Faderen skal give arbejdsgiveren et varsel på 4 uger om, hvornår han forventer at begynde orloven og om længden af fraværet.

Faderen har ret til barselsorlov i 2 uger i sammenhæng i forbindelse med fødsel med sædvanlig løn, eller 2 uger fra studiet uden det får SU-konsekvenser. Efter aftale med arbejdsgiveren kan disse uger lægges inden for de første 14 uger efter fødslen. Det er ikke en pligt, at faderen lever sammen med moderen til barnet, men det forudsættes, at faderen er sammen med barnet i de 2 uger som orloven finder sted.

Pædagogstuderende har ret til at gå på barselsorlov med dagpenge 4 uger før forventet fødsel. I nogle kommuner, er der dog lavet særlige aftaler, så man må gå fra allerede 8 uger før. Det kan derfor være en god idé at undersøge lokalt om du må gå fra 8 eller 4 uger før. Der foreligger mulighed for at gå på nedsatte dagpenge i disse 4 uger, hvorved der fortsat kan arbejdes delvist.

Øvrige regler om orlovens længde, faderens rettigheder og indtræden i den andens ret i fraværsaftalen bygger på lovgivningen.

Økonomi under barsel

Din økonomi afhænger af om du er på studiedelen eller i praktik, på det tidspunkt hvor du har termin.

Du er på studiedelen
Hvis du får SU, kan du søge fødselsstøtte. Læs mere om fødselsstøtte på SU's hjemmeside

Du er i lønnet praktik
Du kan få barselsdagpenge, hvis du er i lønnet praktik, og har termin i din praktik eller senest 4 uger efter.

Barselsdagpenge
Hvis du har termin i din lønnede praktik kan du få barselsdagpenge. Begge forældrer har ret til 24 ugers barsel, det er muligt at overdrage op til 13 ugers barsel fra en forældre til en anden. Læs mere om jeres muligheder for fordeling og overdragelse af barsel på borger.dk

Kontakt PLS
Du er meget velkommen til at kontakte PLS hvis du har sprøgsmål om barsel. Du kan ringe til os på 35465880 eller skrive en mail til pls@pls.dk 

Nyuddannet og barselsdagpenge

Du kan få barselsdagpenge, hvis du afslutter din uddannelse lige inden eller i løbet af orloven. Det kræver dog, at visse betingelser er opfyldt.

Hvis du har afsluttet din uddannelse, den sidste måned før orloven begynder
Du kan få barselsdagpenge, hvis du inden for den seneste måned har afsluttet pædagoguddannelsen. Det gælder både for mor og far/medmor.  

Du har også ret til barselsdagpenge, hvis du holder graviditetsorlov 4 uger før forventet fødsel, og du den dag, din orlov starter, har afsluttet din uddannelse inden for den seneste måned.

Vær opmærksom på, om du starter med at holde orlov, før eller efter du har afsluttet din uddannelse. Hvis du starter med at holde orlov, før din uddannelse er afsluttet, er du studerende og skal opfylde de regler, der gælder for studerende for at få barselsdagpenge. 

Hvis du har afsluttet din uddannelse efter fødslen
Du kan få barselsdagpenge, hvis du afslutter din uddannelse, efter du har født, og inden dit barn er 1 år. Du skal dog være meldt ledig i din a-kasse, stå til rådighed og have ret til arbejdsløshedsdagpenge.

Der er også et generelt krav om, at du er sammen med dit barn hver dag under orloven. 

Vær opmærksom på, at du som ledig ikke kan holde orlov, efter barnet er fyldt 1 år.