Du sidder nu med Principprogrammet for Pædagogstuderendes Landssammenslutning. Principprogrammet fremlægger verden, som PLS ønsker den, gennem studiepolitiske briller. PLS’ principper bygger på organisationens formål, som det er beskrevet i vedtægterne samt PLS’ idégrundlag. De principper, som er beskrevet i dette program, er målet for PLS’ arbejde med pædagoguddannelsen, professionen, samt i samarbejdet med andre organisationer, og de bygger på en analyse af den verden og det samfund, som PLS virker indenfor. God fornøjelse med læsningen!

Formålsparagraf

2. PÆDAGOGSTUDERENDES LANDSSAMMENSLUTNINGS FORMÅL 

§2 PLS er en selvstændig og partipolitisk uafhængig organisation bestående af pædagogstuderende, hvis formål er at skabe forudsætninger for, at de pædagogstuderendes krav opnås. 
Det værende sig; undervisningsmæssige, faglige, demokratiske/ demokrati- sikrende, pædagogiske, økonomiske, fag-, social- og studiepolitiske samt overenskomstmæssige krav. 

PLS skal oplyse, politisere og aktivere de pædagogstuderende og sikre pædagogstuderendes indflydelse lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. 

PLS skal kæmpe for den bedst mulige pædagoguddannelse samt bidrage til den generelle pædagogiske udvikling. 

Formålet skal realiseres gennem aktiviteter på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt niveau. 

Aktiviteterne skal være i overensstemmelse med PLS’ vedtagne principprogram. 

PLS kan for at opfylde sit formål samarbejde med andre organisationer og grupper, hvis formål og interesser er forenelige og i overensstemmelse med PLS

PLS' Idégrundlag

PLS’ idégrundlag bygger på en overordnet grundforståelse: At natur er alt der ikke er skabt af mennesker og at kultur er alt der er skabt af mennesker. Fundamentet i vores idegrundlag er skabt af to ingredienser. Vores menneskesyn og vores demokratiopfattelse. 

PLS har et menneskesyn hvor vi ser alle mennesker som ligeværdige med retten til at udvikle og præge eget liv og livsbetingelser. Derfor arbejder vi ud fra ønsket om, at alle mennesker skal have lige muligheder uanset etnicitet, køn, seksualitet, religion, funktions variationer, kulturel - eller social baggrund. - derfor ser vi os i PLS som intersektionelle feminister. I PLS anerkender vi at der er et biologisk og et socialt køn, men Identiteten er ukrænkelig og det er til enhver tid, op til det enkelte individ, at definerer dets egen identitet. 

Vi ser mennesket som et unikt individ med behov for deltagelse i samfundet. Derfor mener vi at samfundet skal indrettes med den enkelte borgers frihed i tanke. Vi anerkender også, at alle er underlagt materielle forhold, som igen kan se sig fri fra at blive påvirket af. Kapital og kapitalisme påvirker alle. PLS ønsker, at alle har lige adgang til materielle goder - og kæmper aktivt mod de bevægelser der ønsker andet. 

PLS’ demokratiopfattelse har som hovedformål at give alle borgere lige muligheder for at deltage i demokratiet og samfundslivet og at udbrede demokratiet til alle dele af samfundet. Den enkelte borger skal sikres størst mulig indflydelse gennem sin demokratiske deltagelse, særligt i forhold der påvirker borgeren direkte. Det skal være med til at sikre gennemsigtighed og forståelse for beslutningsprocesserne. Derfor er det en bunden opgave for PLS, at politiserer og informere pædagogstuderende omkring beslutningsprocesser der påvirker dem og deres fremtidige fag. PLS skal i højere grad sikre, at pædagogstuderende har definitionsretten og indflydelse på pædagoguddannelsen og i den pædagogiske profession. 

I PLS mener vi at pædagogstuderende har et helt særligt perspektiv og forudsætninger, som er grundlaget for vores holdninger til uddannelsen, til pædagogfaget og til samfundet. Som PLS har vi et særligt ansvar for at organiserer pædagogstuderende, for at ændrer den nuværende samfundskontekst til et samfund der i højere grad fordre og rummer de pædagogstuderendes ønsker og holdninger. 

Det menneskesyn og de perspektiver pædagogstuderende har, kombineret med de kompetencer og den faglighed vi tilegner os under vores uddannelse som pædagogstuderende, mener vi bekræfter, at vi er essentiel brik, for et velfærdssamfund der kan leve op til vores demokratiopfattelse. Vi kan støtte og udvikle mennesker samt give de, der ellers ikke har mulighed, muligheden for at deltage i samfundet og demokratiet på lige vilkår med deres medmennesker. Derfor skal pædagoguddannelsen prioriteres højt! 

Den uddannelse vi får, og de rammer vi får den under, er påvirkede af det omgivende samfund og de politiske forhold, men det er vigtigt, at fokus holdes på, at de studerende får den bedst mulige uddannelse. Vi kan ikke lade økonomisk virksomhedstænkning i professionshøjskolerne og samfundets økonomiske op og nedture diktere kvaliteten af uddannelsen og studiemiljøet uden kamp.

Enhed skaber styrke

PLS udspringer fra to af de største samfundsforandrende bevægelser i det moderne industrisamfund: Arbejderbevægelsen og elev - og studenterbevægelsen. 

Med paroler om frihed, lighed, demokrati og solidaritet har bevægelserne med hver deres metoder sat deres præg på det danske samfund, som vi kender i dag, både økonomisk og kulturelt. 

Styrken i bevægelserne har først og fremmest ligget i deres evne til at skabe en enhed - også indbyrdes. Hvis arbejderne havde kæmpet imod hinanden, havde vi aldrig opnået den lighed eller frihed, vi kender til i dag. 

Igennem den kollektive organisering og den kollektive kamp har man formået at skabe en modmagt til magthaverne og deres interesser. 

For at gøre os fri, må vi stå sammen om de fælles udfordringer og fjerne de menneskeskabte undertrykkelsesmekanismer, der gør, at vi ikke er lige eller frie. 

Vi skal stå sammen om at udvide demokratiet til ikke kun at handle om at sætte et kryds på en stemmeseddel til et folketingsvalg. Vi skal også sikre at demokratiet gør sig gældende på uddannelsesstederne og på arbejdspladserne, så alle kan tage del i debatten.

PLS' ideologiske struktur

Vi har en flad struktur som er en direkte modvægt til markedsbestemt topstyring. 

PLS består af Årsmødet, lokalafdelingerne, hovedbestyrelsen, forretningsudvalget og daglig ledelse. 

Den flade struktur modvirker at megen viden samles på hænderne af få, og vores beslutninger bliver derfor bredt repræsenteret. 

Det er helt centralt for PLS’ politiske principper, at alle i organisationen tager ansvar for at opretholde den flade struktur. 

I PLS har ingen medlemmer, heller ikke de valgte, hierarkisk magt over andre. 

Når et medlem bliver valgt, får vedkommende dog adgang til mere viden end andre medlemmer. 

Det er derfor afgørende for PLS-kamp mod centralisering og markedsstyring at denne viden bredes ud til alle medlemmer, så vi kæmper sammen på det samme vidensgrundlag. 

Det er derfor også vores fælles ansvar i hele organisationen at forholde os nysgerrigt, reflekterende og kritisk til vores eget virke.