Studiemiljøet er afgørende for en god pædagoguddannelse!

Vedtaget på PLS' Årsmøde 2019

Alle uddannelsesmæssige aktiviteter på en uddannelsesinstitution er afhængige af studiemiljøet. Både for studerende, undervisere og ledere af uddannelsesinstitutioner er det af afgørende betydning, at studiemiljøet giver rum til fordybelse og tilbyder gode rammer for socialt og fagligt liv. Studiemiljø er et komplekst begreb, som vi i PLS mener bør dække både fysiske, sociale og psykiske faktorer. Af samme årsag er det afgørende, at vi i arbejdet for at styrke studiemiljøet også arbejder for en stærk studenterindflydelse både lokalt, nationalt og internationalt. Studiemiljøet er de studerendes primære lærings- og arbejdsmiljø og det skal derfor tages seriøst! Et godt studiemiljø sigter mod at sikre de studerendes fysiske og psykiske velvære, såvel som de studerendes sikkerhed. Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar, at sikre de studerendes trivsel og læringsmuligheder, ved at sikre et godt studiemiljø, blandt andet ved at give mulighed for at studie- og fagpolitiske organisationer, såsom PLS, kan have et stærkt eksistensgrundlag på den enkelte pædagoguddannelse. 

For at fastholde de studerendes motivation er det essentielt, at de studerende har gode muligheder for at lære, fordybe sig, tænke kritisk og udfordre eksisterende viden. Et godt studiemiljø på pædagoguddannelsen har en direkte forbindelse til vores professions stærke faglige identitet, og opfordrer studerende til at engagere sig i relevante aktiviteter.

Indflydelse

I PLS mener vi, at det er essentielt, at studerende har direkte indflydelse på deres studiemiljø, fordi det er de studerende, der er eksperter i deres uddannelser og studiemiljø - det er de studerende, der oplever og er med skabere af studiemiljøet på uddannelsen på daglig basis. 

Dét, at give de studerende mulighed for at have indflydelse på studiemiljøet, har en værdi i sig selv. Vi tror på, at studenterindflydelse bidrager til at nedbryde hierarkiske strukturer og dermed gør uddannelsessystemet som helhed mere demokratisk. Dette vil være med til at skabe en forbedring af uddannelsessystemet. Indflydelsen skal ske i samarbejde med underviserne og ledelsen, da de studerendes studiemiljø er undervisernes arbejdsmiljø.

En finansiel prioritet

At skabe og opretholde et godt studiemiljø kræver investeringer fra både politikere og uddannelsesinstitutioner. 

En god studiestart er et grundelement for opbygningen af et godt studiemiljø, og derfor er det vigtigt, at studiestarten prioriteres økonomisk og organisatorisk af uddannelsesstedet. 

Ydermere kræver en forbedring af studiemiljøet og den generelle kvalitet af uddannelsen, at alle uddannelsesnedskæringer rulles tilbage! I stedet for at skære i uddannelsessektoren, skal der investeres både nationalt og internationalt.

Det fysiske studiemiljø

Det fysiske studiemiljø skal først og fremmest sikre, at alle studerende er i sikkerhed på og har adgang til deres uddannelsesinstitution. 

Vi mener, at det fysiske miljø skal afspejle den profession, vi skal ud i efter endt uddannelse. Det skal være muligt at bruge kreative lokaler, teatersale, sportsfaciliteter o. lign., så de studerende kan øve sig i differentierede pædagogiske aktiviteter. Ligeledes mener vi, at det er optimalt, at uddannelsesinstitutioner er placeret, således at det bliver muligt at bruge naturen. 

Det fysiske miljø skal være inspirerende, motiverende og give rum til social interaktion. Det skal være muligt for de studerende at bruge uddannelsesinstitutionens rammer bredt og ikke kun til forelæsninger eller undervisning, og de skal have adgang til lokaler, der kan benyttes i bredt omfang. Det kræver, at der er indtænkt grupperum, læsepladser, fredagsbarer og andre typer af rum, som de studerende frit kan færdes i. 

De studerende skal undervises i lokaler, som er indbydende og har et ordentligt indeklima. Ligeledes er det vigtigt med ergonomiske siddemuligheder, herunder stole og borde til alle, så ingen studerende eksempelvis undervises fra vindueskarmen. De fysiske faciliteter skal være arrangeret på en sådan måde, at alle studerende har mulighed for at bruge dem. Et uddannelsessted skal være organiseret, så studerende med funktionsvariationer kan bevæge sig frit uden forhindring.

Det psykiske studiemiljø

Et godt studiemiljø sikrer, at ingen studerende bliver diskrimineret baseret på alder, religiøse- eller politiske overbevisninger, etnicitet, seksuel orientering, funktionsvariationer eller køn. Det skal være muligt for alle studerende at være en aktiv del af deres studiemiljø. 

Der skal tages højde for de studerendes forskellige livssituationer i studiemiljøet. Dette har både underviserne og de studerende ansvaret for i indretningen af undervisningen og andre studiesociale aktiviteter. I PLS ser vi den diverse studentermasse som en styrke, og studiemiljøet skal understøtte de studerendes møder på tværs af sociale og økonomiske skel. 

Studiemiljøet skal være åbent for alle og være med til skabe en velkommende kultur for at modarbejde ensomhed, stress og uhensigtsmæssig konkurrence mellem studerende. Et godt psykisk studiemiljø betyder, at der er klare forventninger og rammer til de studerende. 

Det ultimative mål er at sikre, at alle uddannelsesinstitutioner har et godt studiemiljø. For at komme derhen, er det vores overbevisning, at der skal store ændringer til. Startende med bedre og mere retfærdig finansiering og øremærkede midler til forbedring af studiemiljøet.