Skolebørn

Anden praktik

Den anden praktik (den første lønnede / lange) er af et halvt års varighed.
Den er placeret på tredje semester og er den første praktik inden for den valgte specialisering. Det betyder at fokus indsnævres på de specielle forhold og pædagogiske praksisser, der er gældende for pædagogikken inden for specialiseringen.

Formålet med anden praktik er, at den studerende kan opfylde de kompetencemål, der er beskrevet i bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. Relationer og kommunikation er i højsædet, og den studerende skal arbejde med udviklings- og læringsrum.

I bekendtgørelsen er de overordnede formål for 2. praktik med valgt specialisering beskrevet således:

Specialiseringen Dagtilbudspædagogik
Relation og kommunikation – 2. praktikperiode. Området retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation.

Kompetencemål:
Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer.

Specialiseringen Skole- og fritidspædagogik
Udviklings- og læringsrum – 2. praktik. Området retter sig mod pædagogisk arbejde i forskellige udviklings- og læringsrum dvs. skole- og fritidsinstitutioner, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af og kommunikation om pædagogiske aktiviteter i pædagogisk praksis.

Kompetencemål:
Den studerende kan skabe sammenhænge mellem forskellige udviklings- og læringsrum, varetage pædagogiske og didaktiske opgaver i fritidstilbud og skole samt indgå i professionel kommunikation herom.

Specialiseringen Social- og specialpædagogik
Relation og kommunikation – 2. praktikperiode. Området retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk praksis.

Kompetencemål:
Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på den baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag.
De ovenstående beskrivelser er taget fra bekendtgørelsen. Der er derudover også en række videns- og færdighedsmål, som konkret sætter rammer for praktikkens læringsformål.

Du kan finde uddybende information om viden- og kompetencemålene for anden praktik her