Underviser

Møde- og deltagelsespligt

Der er som udgangspunkt deltagelsespligt i hele uddannelsen. De specifikke regler for det enkelte uddannelsessted, skal fremgå af uddannelsens studieordning.

Studiedage under praktikken

I praktikkerne og studieindkaldsdagene er der mødepligt, dvs at for at opfylde deltagelsespligten skal mødepligten overholdes. I de lønnede praktikker, er man også ansat og har dermed nogle rettigheder og forpligtelser, som adskiller sig lidt fra de SU-finansierede dele af uddannelsen.

Man har som beskrevet mødepligt, dvs man er forpligtet til at møde op på arbejde. Samtidig har du som ansat ret til at være syg, holde ferie eller gå på barsel.

Som pædagogstuderende er det vigtigt at være opmærksom på, at fordi man har ret til disse former for fravær, som ansat i praktik - betyder det ikke, at man som studerende i henhold til deltagelsespligten opfylder kravet om tilstrækkelig deltagelse. Fordi netop opfyldelse af deltagelsespligten er afgørende for adgangen til eksamen jf. den lokale studieordning og eksamensbekendtgørelsen.

Afløsningsopgaver

Manglende opfyldelse af deltagelsespligten i moduler, kan visse steder kompenseres ved aflevering af en afløsningsopgave.

Manglende opfyldelse af mødepligten kan ofte ikke kompenseres med andre opgaver. Konsekvensen kan i stedet være at man mister retten til at gå til prøve.

Sanktioner

Sanktioner ved manglende efterlevelse af deltagelsespligten fremgår af studieordningen for det enkelte studiested. For en studerende, der ikke opfylder de fastsatte krav, skal seminariet anvise, hvordan vedkommende kan rette op på sine mangler for at kunne fortsætte uddannelsen. Det fremgår af pædagoguddannelsesbekendtgørelsen, at der i studieordningen kan fastsættes regler om, at rektor kan bortvise en studerende fra seminariet, hvis den studerende gentagne gange eller gennem længere tid ikke har opfyldt deltagelsespligten trods skriftlige advarsler.

Bortvisning

Manglende opfyldelse af uddannelsesinstitutionens krav til deltagelse medfører, at den studerende pålægges at indhente det forsømte, herunder pålægges at gå dele af uddannelsen om. Nogle uddannelsesinstitutioner har også indført afløsningsopgaver, som indebærer, at hvis man har været fraværende i en vis procentdel af perioden, skal man aflevere en opgave om et emne, før man kan bestå det pågældende fag/element og få lov til at gå videre i uddannelsen.

Hvis man trods skriftlige advarsler gentagne gange ikke opfylder sin deltagelsespligt, kan den studerende blive bortvist fra uddannelsesinstitutionen.

Mødepligt

Deltagelsespligten kan i enkelte tilfælde betyde mødepligt. Således er der mødepligt i gennemførelsen af praktikken og i forbindelse med forskellige obligatoriske forløb og aktiviteter i fag og fagområder. Studieforløb med mødepligt vil være fastlagt i de lokale studieordninger om de enkelte fag.

Mødepligt kan også forekomme ved: Informationsmøder, studieindkald, møder med uddannelsesledelse, studievejleder etc.