Navn og hjemsted

§ 1 Pædagogstuderendes LandsSammenslutning (PLS). Foreningens hjemsted er København

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings formål

§ 2 PLS er en selvstændig og partipolitisk uafhængig organisation bestående af pædagogstuderende, hvis formål er at skabe forudsætninger for, at de pædagogstuderendes krav opnås. Det værende sig; undervisningsmæssige, faglige, demokratiske/demokratisikrende, pædagogiske, økonomiske, fag-, social- og studiepolitiske samt overenskomstmæssige krav. PLS skal oplyse, politisere og aktivere de pædagogstuderende og sikre pædagogstuderendes indflydelse lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. PLS skal kæmpe for den bedst mulige pædagoguddannelse samt bidrage til den generelle pædagogiske udvikling. Formålet skal realiseres gennem aktiviteter på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt niveau. Aktiviteterne skal være i overensstemmelse med PLS’ vedtagne principprogram. PLS kan for at opfylde sit formål samarbejde med andre organisationer og grupper, hvis formål og interesser er forenelige og i overensstemmelse med PLS.

Medlemskab af PLS

§ 3 De der kan optages som medlemmer er studerende på uddannelsen til henholdsvis professionsbachelor som pædagog eller professionsbachelor i diakoni og specialpædagogik. Medlemmer af PLS kan vælge aktivt medlemskab af Socialpædagogerne eller Forbundet for pædagoger og klubfolk (BUPL) efter gældende retningslinjer i henholdsvis Socialpædagogernes / BUPL’s vedtægter. 

Stk. 2 Indmeldelse foretages til sekretariatet i København. Medlemsrettigheder opnås fra indmeldelsesdagen. Indmeldelsesdagen er registreringsdatoen i medlemsregistret. Medlemskab gælder for en periode på mindst 3 måneder, og opsigelse heraf kan kun ske til udgangen af et kvartal. Personer, der optages eller genoptages som betalende medlemmer, har ikke ret til juridisk bistand, før de har været medlemmer i 1 måned. Medlemmer, der slettes på grund af restance, generhverver først deres ret til juridisk bistand 3 måneder efter genoptagelsen af medlemskab. 

Stk. 3 Medlemmerne har pligt til at overholde PLS’ vedtægter. 

Stk. 4 Medlemmerne er forpligtede til at give PLS oplysninger om uddannelsessted, færdiggørelsestidspunkt, orlov og bopæl samt alle ændringer i disse forhold. 

Stk. 5 Udmeldelse skal ske til sekretariatet i København og kan kun finde sted til udgangen af en betalingstermin, medmindre udmeldelsen skyldes færdiggørelse af uddannelsen. 

Stk. 6 Studerende, der har orlov fra pædagogstudiet, kan opretholde deres medlemskab af PLS i orlovsperioden. 

Stk. 7 Studerende, der afslutter uddannelsen i sommermånederne af et kalenderår, kan bibeholde deres medlemskab af PLS frem til næstkommende ordinære Årsmøde. 

Stk. 8 Tillidsvalgte, der slettes på grund af restance eller udmeldes af anden grund, mister deres tillidspost med øjeblikkelig virkning. 

Stk. 9 De frikøbte forpersoner er uafhængigt af deres studieforhold medlemmer af PLS.

PLS' opbygning

§ 4 PLS’ virksomhed udøves gennem følgende organer: 

▶ Årsmøde (§ 5-8) 

▶ Hovedbestyrelse (§ 9) 

▶ Forretningsudvalg (§ 10) 

▶ Forpersoner ( § 11) 

▶ PLS-afdelinger (§ 12)

Årsmøde

§ 5 Årsmødet er PLS’ øverste myndighed. Årsmødet afholdes hvert år i oktober måned. 

Stk. 2 Tilmelding til PLS’ Årsmøde skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før Årsmødets start. 

Stk. 3 Alle medlemmer af PLS, der har betalt kontingent eller kan fremlægge dokumentation for betalt kontingent, kan deltage og opnå stemmeret på PLS’ Årsmøde, såfremt de har tilmeldt sig rettidigt. 

Stk. 4 Retningslinjerne for deltagelse fastsættes af PLS’ Hovedbestyrelse 

Stk. 5 Årsmødet indvarsles af Hovedbestyrelsen med mindst 2 måneders varsel med angivelse af foreløbig dagsorden samt tid og sted for Årsmødets afholdelse. Indvarslingen bekendtgøres ved udsendelse til afdelinger og via PLS’ tilgængelige kommunikationsveje. 

Stk. 6 Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på Årsmødet, skal være Hovedbestyrelsen i hænde senest 4 uger før Årsmødets start. Hovedbestyrelsen har dog mulighed for at sammenskrive lignende ændringsforslag med samtykke fra forslagsstillere op til Årsmødets start. Det er muligt at stille ændringsforslag til ændringsforslag på selve Årsmødet. 

Stk. 7 Forslag til budgetændringer, der ønskes behandles på Årsmødet skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 2 uger før Årsmødets start. Alle ændringsforslag til budget skal indeholde finansieringsforslag. 

Stk. 8 Opstilling til forretningsudvalget og forperson skal ske skriftligt til sekretariatet senest 3 uger før årsmødets start. Opstillede til forperson som ikke opnår valg, kan på årsmødet opstille til forretningsudvalget. 

Stk. 9 Endelig dagsorden, Hovedbestyrelsens beretning, hovedbestyrelsens forslag til budget, revideret regnskab, arbejdsplan og indkomne forslag udsendes til Årsmødedeltagerne senest 3 uger før Årsmødets afholdelse. Hele Årsmødet skal afholdes i oktober. 

§ 6 Dagsordenen for Årsmødet skal minimum indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigenter og referenter 
2. Godkendelse af forretningsorden 
3. Beretning fra Hovedbestyrelsen 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
5. fremlæggelse og behandling af hovedbestyrelsens forslag til budget 
6. Indkomne forslag (herunder udtalelser) 
7. Principprogram (behandles i lige år) 
8. Arbejdsplan 
9. Politiske papirer (behandles i ulige år) 
10. Forslag til PLS’ vedtægter til vedtagelse 
11. Fastsættelse af kontingent til vedtagelse 
12. Valg af tre frikøbte forpersoner 
13. Valg af fire ordinære medlemmer af Forretningsudvalget 
14. Valg af to kritiske revisorer 
15. Eventuelt 

Stk. 2 Årsmødereferat udarbejdes af de valgte referenter og underskrives af Årsmødets dirigenter. Referatet offentliggøres senest 4 uger efter Årsmødet. 

§ 7 Ved afstemninger på Årsmødet er almindeligt stemmeflertal afgørende, bortset fra vedtægtsændringer som kræver 2/3 flertal. Ved personvalg gælder stk. 3. 

Stk. 2 Årsmødet vælger et Forretningsudvalg for PLS bestående af tre frikøbte forpersoner samt fire ordinære forretningsudvalgsmedlemmer. 

Stk. 3 Ved personvalg gælder valget frem til næste Årsmøde med personvalg på dagsordenen. 

Stk. 4 Valgbar er ethvert medlem af PLS. Alle valgte skal være medlem af PLS i hele valgperioden. 

Stk. 5 Det er kun muligt at blive valgt til forperson på to ordinære Årsmøder. 

Stk. 6 Medlemmer, der ikke er til stede på Årsmødet, kan kun vælges, såfremt der foreligger en skriftlig tilkendegivelse om, at de ønsker valg. 

Stk. 7 Medlemmer, der afslutter pædagogstudiet til en vintereksamen, kan ikke opstille til valg som ordinære medlemmer af forretningsudvalget på det Årsmøde, der ligger umiddelbart før dennes vintereksamen.

Ekstraordinært årsmøde

§ 8 Ekstraordinært Årsmøde skal afholdes, dersom et flertal i Hovedbestyrelsen ønsker det, eller mindst 1/5 af PLS’ medlemmer stiller krav herom skriftligt. 

Stk. 2 Hovedbestyrelsen står for indkaldelsen af det ekstraordinære Årsmøde ved skriftlig meddelelse med angivelse af dagsorden til Årsmødedeltagerne. Indkaldelse skal ske med mindst 7 dages varsel, og det ekstraordinære Årsmøde skal afholdes senest 4 uger efter, at der er rejst et gyldigt krav herom eller truffet beslutning om dets afholdelse i Hovedbestyrelsen.

§ 9 Personvalg. Hvis der er færre eller samme antal opstillede kandidater som poster, betragtes man som valgt. Ved kampvalg 

Stk. 2 Alle afstemninger er skriftlige og hemmelige. Almindeligt stemmeflertal er afgørende. Man kan stemme ”for” og ”blankt” 

Stk. 3 Hvert medlem kan kun afgive et antal stemmer svarende til antallet af personer, der skal vælges, og kun en stemme pr. kandidat. 

Stk. 4 Ved stemmelighed foretages en ny afstemning mellem de kandidater, der opnåede samme stemmetal. Ved stemmelighed udgår muligheden for at stemme ”blankt”. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning. 

Stk. 5 Stemmetallet offentliggøres ikke på mødet, men bliver skrevet i referatet. Kandidater kan få deres eget stemmetal oplyst på mødet ved henvendelse til referenten

Hovedbestyrelsen

§ 10 Hovedbestyrelsen er PLS’ øverste myndighed mellem Årsmøderne. Hovedbestyrelsen består af forretningsudvalget samt op til tre repræsentanter fra hver PLS-afdeling. Fordelingsnøglen er sat efter hvor mange pædagogstuderende der er pr. uddannelsessted:

▶ 0-1500 pædagogstuderende: Afdelingen får 1 repræsentant i hovedbestyrelsen 

▶ 1500-3000 pædagogstuderende: Afdelingen får 2 repræsentanter i Hovedbestyrelsen 

▶ 3000 + pædagogstuderende: Afdelingen får 3 repræsentanter i Hovedbestyrelsen 

Hovedbestyrelsen beslutter, hvordan arbejdsplanen skal udmøntes. Ligeledes vedtager den PLS’ langsigtede politiske strategier, indstiller budgettet til årsmødet, og reviderer budgettet mellem årsmøderne. Hovedbestyrelsen bestemmer selv sin mødeaktivitet. Stk. 2 Hovedbestyrelsen har ansvaret for at sikre at PLS til enhver tid har en samværspolitik. Samværspolitikken revideres årligt på det førstkommende hovedbestyrelsesmøde efter årsmødet.

Forretningsudvalget

§ 11 Forretningsudvalget er PLS’ daglige ledelse mellem Hovedbestyrelsesmøderne. Forretningsudvalget forestår den daglige ledelse i overensstemmelse med Årsmødets og Hovedbestyrelsens beslutninger. 

Stk. 2 Forretningsudvalget vælges for en periode af 12 måneder fra 1. december i pågældende kalenderår. 

Stk. 3 Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden, og den vedtages på det første Forretningsudvalgsmøde efter et Årsmøde. Den skal blandt andet indeholde bestemmelser om: 

▶ At beslutninger træffes ved almindeligt flertal 

▶ At 1/3 af Forretningsudvalget kan kræve, at der indkaldes til Forretningsudvalgsmøde 

Stk. 4 Forretningsudvalget konstituerer sig i forhold til PLS’ repræsentationer i andre organisationer. 

Stk. 5 Forretningsudvalget har underretningspligt overfor PLS’ Hovedbestyrelse. 

Stk. 6 Fratræder et ordinært medlem af Forretningsudvalget i valgperioden, kan alle medlemmer af PLS stille op til denne post, og valg foretages på det førstkommende ordinære Hovedbestyrelsesmøde. Muligheden for opstilling skal annonceres på hjemmesiden og til afdelinger senest 14 dage før Hovedbestyrelsesmødet. 

Stk. 7 Forretningsudvalget foretager ansættelse og afskedigelse af sekretariatslederen i PLS. Forpersonerne udgør PLS’ daglige ledelse mellem Forretningsudvalgsmøderne. 

Forpersoner

§ 12 Forpersonerne udgør PLS’ daglige ledelse mellem Forretningsudvalgsmøderne. 

Stk. 2 De frikøbte forpersoner vælges for en periode af 12 måneder fra 1. december i pågældende kalenderår. 

Stk. 3 Forpersonerne fastsætter selv deres forretningsorden. Forretningsordenen skal vedtages på det første daglige ledelsesmøde efter et Årsmøde. 

Stk. 4 Forpersonerne har underretningspligt overfor PLS’ Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg. 

Stk. 5 Såfremt en forperson træder af mellem årsmøderne, eller der på årsmødet vælges færre end tre forpersoner vælges en ny forperson på førstkommende Hovedbestyrelsesmøde. Medlemmer af PLS’ Forretningsudvalg er valgbare til dette. 

Stk. 6 Frikøbte forpersoner tiltræder hurtigst muligt efter Årsmødet og senest 1. december i det pågældende år. Afgående frikøbte forpersoner er frikøbt indtil 1. december. 

Stk. 7 Sekretariatslederen foretager ansættelse og afskedigelse af det konkrete personale i tilknytning til PLS. Forpersonerne tages med på råd. Før eventuelle ansættelser skal hovedbestyrelsen informeres grundigt af den økonomiansvarlige forperson, og om nødvendigt PLS’ bogholder. Hovedbestyrelsen skal godkende økonomien i forbindelse med ansættelse. I tilfælde af, at PLS står uden nogen sekretariatsleder, overtager forpersonerne ansvaret for ansættelse og afskedigelse af sekretariatets personale.

PLS-Afdelinger

§ 13 PLS-afdelingerne har til formål at fungere som det lokale bindeled mellem PLS nationalt og medlemmerne på det enkelte uddannelsessted. 

Stk. 2 PLS-afdelingernes øverste lokale myndighed er generalforsamlingen på det enkelte uddannelsessted, der afholdes mindst en gang årligt. Generalforsamlingen skal vælge op til tre afdelingsrepræsentanter, alt efter fordelingsnøglen i §10, som får plads i PLS’ hovedbestyrelse. Den eller de, der vælges til hovedbestyrelsen, fungerer som kontakten for PLS nationalt. Generalforsamlingen skal desuden vælge en tovholder og en økonomiansvarlig. 

Stk. 3 Generalforsamlingen vedtager rammerne for det organisatoriske og politiske arbejde samt de øvrige retningslinjer for PLS-afdelingens arbejde på uddannelsesstedet.

Stk. 4 Afdelingerne skal overholde PLS’ principprogram og vedtægter. 

Stk. 5. Retningslinjer for økonomisk tilskud til PLS-afdelingerne fastsættes i ”Økonomiske forhold for PLS”, som vedtages af hovedbestyrelsen.

Fag- og socialpolitiske netværk

§ 14 Alle medlemmer af PLS kan danne og deltage i netværk for pædagogstuderende. Disse netværk kan enten være fagpolitiske eller socialpolitiske netværk.

Økonomi

§ 15 PLS’ medlemmer betaler det af Årsmødet fastsatte kontingent. 

Stk. 2 Regnskabsåret er kalenderåret. 

Stk. 3 Til forelæggelse og godkendelse på Årsmødet udarbejdes regnskab for det forgangne regnskabsår med udgangspunkt i årsrapporten fra PLS’ statsautoriserede revisor. 

Stk. 4 Hovedbestyrelsen antager en registreret eller statsautoriseret revisor. 

Stk. 5 Pædagogstuderendes Landssammenslutning tegnes økonomisk af to forpersoner og sekretariatsleder i fællesskab. 

Stk. 6 Til forelæggelse og behandling på Årsmødet udarbejdes et forslag til budget for det kommende regnskabsår.

Suspension og eksklusion

§ 16 PLS’ Reglement 
Ethvert medlem af PLS har lov til at agitere og handle efter sin studiepolitiske overbevisning. Hvis medlemmet repræsenterer PLS udadtil som politisk valgt, har medlemmet pligt til at overholde og udtale sig i overensstemmelse med PLS’ vedtægter, principprogram, politikpapirer, udtalelser og beslutninger. 

Stk. 2 Ethvert medlem af PLS har pligt til at overholde PLS’ samværspolitik, som vedtages af hovedbestyrelsen. Den gældende samværspolitik, vil til enhver tid kunne findes på PLS’ hjemmeside. 

Stk. 3 Hvis et medlem af PLS ikke overholder reglementet, kan sagen komme til behandling i personsagsudvalget. Udvalget indstiller følende sanktionsmuligheder til forretningsudvalget: skriftlig advarsel, fratagelse af tillidshverv, suspension, eksklusion eller frafald. 

§ 17 Personsagsbehandling 
Hovedbestyrelsen nedsætter et personsagsudvalg bestående af 5 personer der skal behandle personsager. Hovedbestyrelsen fastsætter forretningsordenen for udvalget. 

Stk. 2 udvalget skal bestå af 5 tillidsvalgte medlemmer af PLS. Sekretariatslederen understøtter udvalget 

Stk. 3 Udvalget behandler brud på vedtægternes § 16 omhandlende Reglement. 

Stk. 4 Udvalget kan, mens sagen behandles, midlertidigt suspendere et medlems mulighed for at deltage i PLS’ arrangementer. 

Stk. 5 Udvalget laver en sagsfremstilling, med indstilling til: skriftlig advarsel, fratagelse af tillidshverv, suspension eller eksklusion, som forelægges forretningsudvalget. Forretningsudvalget tager stilling til indstillingen. 

Stk. 6 Den pågældende har ret til skriftligt eller mundtligt at fremføre sine synspunkter over for forretningsudvalget, før der træffes afgørelse om fratagelse af tillidshverv, suspension eller eksklusion. Den pågældende kan møde med bisidder. 

Stk. 7 En beslutning om fratagelse af mandat, suspension eller eksklusion skal, hvis det ønskes af den pågældende, forelægges førstkommende hovedbestyrelsesmøde til endelig beslutning. Dette har dog ikke opsættende virkning på beslutningens ikrafttræden. 

Stk. 8 En hovedbestyrelsesbeslutning i henhold til nærværende paragraf kræver mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Stk. 9 Hovedbestyrelsen kan beslutte at genoptage et suspenderet/ekskluderet medlem med 2/3 dels flertal. 

Stk. 10 Alle sager behandles fortroligt og er underlagt tavshedspligt.

Socialpædagogerne, BUPL og LFS

§ 18 En repræsentant fra henholdsvis BUPL’s, LFS’ og Socialpædagogernes Hovedbestyrelse har ret til at deltage i PLS’ Årsmøde med taleret. 

Stk. 2 En repræsentant fra henholdsvis BUPL’s, LFS’ og Socialpædagogernes Forretningsudvalg har ret til med taleret at overvære møderne i PLS’ Hovedbestyrelse, når der behandles spørgsmål af relevans for BUPL, Socialpædagogerne eller LFS.

Stk. 3 Medlemmer af PLS er automatisk passivt medlem i både BUPL og Socialpædagogerne. Alle medlemmer af PLS kan vælge aktivt medlemskab af enten BUPL eller Socialpædagogerne. Et medlem, som har valgt at oppebære aktive medlemsrettigheder i BUPL, kan ikke samtidig oppebære aktive medlemsrettigheder i Socialpædagogerne og omvendt. Tilvalg af aktive medlemsrettigheder er gældende for en periode på minimum 3 måneders varighed

Opløsning af PLS

§ 19 Beslutningen om opløsning af PLS træffes af to på hinanden følgende Årsmøder med dette på dagsordenen efter indstilling fra Hovedbestyrelsen og kræver mindst 2/3 flertal af samtlig tilstedeværende stemmeberettigede (Inkl. blanke stemmer). 

Stk. 2 Årsmødet træffer umiddelbart efter en vedtagelse, jf. stk. 1, beslutning om anvendelse af landssammenslutningens nettoformue.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 20 Nærværende vedtægter og overgangsbestemmelser er vedtaget på PLS’ ordinære Årsmøde 2022 og træder i kraft ved vedtagelsen.