Arbejdstid

Arbejdstid

Når du er i lønnet praktik, er du ansat på 30 timer om ugen, men skal skemalægges til et gennemsnit på 32,5 time om ugen, for at optjene afspadsering til studiedage.

780 timer

I løbet af de 26 uger du er i lønnet praktik, skal du have 780 timer. 
I hver af de lønnede praktikperioder er der to ugers teoriindkald (svarende til 10 dage) – dermed har du reelt kun 24 uger til at optjene de 780 timer. 
Det giver dig en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 32,5 time. 
De 780 arbejdstimer er inklusive timer, hvor du er fraværende pga. sygdom, helligdage eller ferie.

Tilrettelæggelse

Du er omfattet af de samme regler for tilrettelæggelsen og opgørelsen af arbejdstiden, som gælder for de pædagoger, der er ansat på praktikstedet. 
Dit skema/din vagtplan skal ligne det øvrige personales, så det er altså ikke okay, hvis du får alle åbnevagter, eller skal arbejde samtlige weekender. 

Vi anbefaler, at du allerede i starten af din praktik, får talt med din tillidsrepræsentant om, hvordan arbejdstidsopgørelsen og tilrettelæggelsen foregår på dit praktiksted.

Personalemøder

Meningen med din praktik er også, at du skal lære om institutionens daglige rutiner og deltage i de pædagogiske diskussioner. Derfor bør du, på lige fod med det øvrige personale, deltage i din praktikinstitutions personalemøder. Disse møder er en del af din arbejdstid og skal derfor være planlagte. Sørg for at aftalen bliver skriftlig. Hvis personalemøder ikke er indarbejdet i dit vagtskema, er afspadseringen normalt 1 til 1.

Mer- og overarbejde

Din vagtplan/ dit skema bruges bl. a. til at registrere, om du arbejder flere timer de enkelte dage, end du skulle. Hvis du selv er indstillet på det, kan du tage mer- eller overarbejde på institutionen, hvor du er i praktik. 
Hvorvidt du får afspadsering eller udbetalt løn for dit mer- eller overarbejde, afhænger af hvad du kan aftale med stedet. Hvis du får udbetalt løn for mer- eller overarbejde, skal du aflønnes som en nyuddannet deltidsansat pædagog

Alenearbejde

I de lønnede praktikker må du godt blive sat til at varetage opgaver alene (alenevagter), men da du er i et uddannelsesforløb, bør det klart være undtagelsen - og PLS anbefaler at det må være en forudsætning, at der er andre faste medarbejdere til stede på institutionen, som hurtigt vil kunne tilkaldes. Derudover er det vigtigt at både den studerende og institutionen sørger for man som ny studerende bliver sat grundigt ind i alle procedure og forhold, man som studerende kan møde på en alenevagt. F. eks. hvordan er evakueringsplanen ved brand, eller hvordan skal man reagere, hvis en beboer får kramper.

Hviletid

Hovedreglen for forholdet mellem arbejde og hvile er den såkaldte ”11-timers regel”. 
11-timers reglen betyder, at alle medarbejdere inden for et døgn skal have en samlet hviletid på mindst 11 timer. Der skal altså gå mindst 11 timer fra medarbejderen holder fri, og indtil påbegyndelse af næste vagt. 
11-timers reglen skal så vidt muligt overholdes, men det er tilladt i særlige tilfælde hvor det ikke er muligt at overholde den, at tilrettelægge arbejdstiden med mindre end 11 timers fri i perioden imellem to vagter. 
Det vil sige at institutionen har mulighed for at få dispensation til nedsættelse af 11-timers reglen til 8 timer. 

Spørg din tillidsrepræsentant om hvilken overenskomst der er gældende, og dermed hvilke regler du hører under på din praktikinstitution. 

Nedsat tid

Studerende med kronisk sygdom eller handicap har mulighed for at gennemføre praktikkerne på nedsat tid.

Uddannelsesstederne skal rådgive dig
Uddannelsesstedet har pligt til at orientere alle studerende om muligheden for nedsat tid i praktikken.

Uddannelsesstederne har forskellige procedurer og deadlines omkring ansøgningerne, så det er vigtigt, at du orienterer dig lokalt omkring de gældende forhold på netop dit studiested. Alle studiesteder har deadlines for ansøgningerne et godt stykke tid inden praktikstart, så du skal i gang i god tid.

For at kunne behandle din ansøgning skal der bruge følgende:

  • en begrundet ansøgning om nedsat tid fra den studerende
  • en aktuel lægeerklæring som dokumenterer skånebehovet
  • en uddannelsesfaglig vurdering foretaget af uddannelsesinstitutionen (ved uddannelseslederen)

Når du har lægeerklæring og ansøgning, tager du kontakt til uddannelseslederen. Uddannelseslederen har ansvaret for, at der bliver lavet en uddannelsesfaglig vurdering, samt at den samlede ansøgning bliver vurderet.

Økonomi
Når du er i praktik i en institution med overenskomst, må du ikke blive trukket i løn, selvom du er på nedsat tid.

Mulige grunde til afslag
De mest almindelige grunde PLS ser til afslag på nedsat tid er: For lavt timetal – hvis det skønnes at den studerende kan arbejde under 25 timer, bliver det som oftest vurderet, at den studerende ikke kan nå de faglige mål for praktikken.

OBS!

Det er ikke muligt at få fuld løn på nedsat tid, når du er i praktik i en institution uden overenskomst. Er du i tvivl om din kommende praktik er uden overenskomst, så kontakt PLS

Afspadsering

Du skal som udgangspunkt arbejde et gennemsnit på 32,5 time om ugen i de lønnede praktikker, men hvis du har optjent ekstra timer undervejs, kan disse afspadseres. 
Afspadsering tæller som regel 1 til 1, det vil sige, at for hver time du har arbejdet for meget, kan du afspadsere 1 time. 
Der er dog enkelte undtagelser. 

Arbejde om aftenen og nat (Socialpædagogernes overenskomst)
Ved aften- og natarbejde forstås arbejde i tidsrummet fra kl. 17:00 til 06:00 og arbejde i tidsrummet fra 14:00- 17:00, hvis mindst halvdelen af den samlede arbejdstid på den pågældende vagt ligger efter kl. 17:00. Du får afspadsering for de timer, som ligger mellem kl 17:00 og 06:00. 

 Starter din arbejdsdag kl. 14:00 og mere end halvdelen af arbejdstiden ligger efter kl 17:00, skal du tælle timerne med helt fra kl. 14:00. 

Hvis du er i praktik i en institution på det regionale område, optjener du 3 timers afspadsering når du har arbejdet 37 timer i tidsrummet fra 17:00 til 06:00.

Hvis du er i praktik på en kommunal institution, optjener du 8,11 % afspadsering for timer i tidsrummet mellem 17:00 og 06:00. Det svarer til at du skal arbejde 12,5 time for at optjene en afspadseringstime.


Arbejde på søndage og helligdage (BUPL's overenskomst)
Arbejde på søndage og helligdage indenfor normalområdet forekommer ikke så ofte. De timer du eventuelt arbejder som søndage og helligdage indenfor normalområdet, tæller en time for en time. Dette betyder, at du får en times afspadsering for hver time, du arbejder disse dage.

Arbejde på søndage og helligdage (Socialpædagogernes overenskomst)
Alle de timer, du arbejder på søndage og helligdage, tæller som 1,5 time. Dette betyder at du får en halv times afspadsering for hver time, du arbejder disse dage. 
Har du mange timer på de skæve tidspunkter (aften/nat/ søn- og helligdage), skal timerne til afspadsering regnes ind i vagtskemaet og afholdes som hele fridage. Denne måde at tilrettelægge arbejdstiden på, er almindelig for de ansatte pædagoger på specialområdet.