En ny pædagoguddannelse med mere undervisning og pædagogik samt en styrket praktik

Der er behov for øget politisk fokus på pædagoguddannelsen og ikke mindst mere synliggørelse af pædagoguddannelsens betydning for samfundet og individets udvikling. 

En stærk pædagoguddannelse vil bidrage til en øget anerkendelse og respekt for pædagogernes arbejde i samfundet generelt, som forhåbentlig også vil have betydning for bedre arbejdsvilkår og lønforhold for pædagoger i fremtiden. 

En uddannelse med højere kvalitet er nødvendig. 

En attraktiv uddannelse

Der er behov for en reform af pædagoguddannelsen for at imødekomme de aktuelle udfordringer og behov på det pædagogiske område og for at gøre uddannelsen attraktiv for unge, kommende pædagoger. 

Det handler om, at uddannelsen har et godt ry og anerkendelse i samfundet, hvor der er gode jobmuligheder efter endt uddannelse. Vi ved, at unge vil have uddannelser med viden og færdigheder, der er relevante og aktuelle på arbejdsmarkedet. Her har lønnen naturligvis også en betydning, ligesom mulige karriereveje er afgørende. 

Pædagoguddannelsen som vekseluddannelse er i sig selv attraktiv, fordi uddannelser, der tilbyder praktikophold, er attraktive, de skaber relevans og giver studerende mulighed for at omsætte teori til praksis allerede under uddannelsen. 

Endelig ved vi fra vores medlemmer, at når uddannelsesstedet tilbyder et godt socialt og fagligt miljø, hvor man kan skabe netværk og udveksle erfaringer med hinanden, tiltrækkes man som studerende.  

Pædagoguddannelsen har tradition for at indeholde meget af ovenstående, og skal vi vende udviklingen og få flere til at søge uddannelsen, er der behov for et genbesøg og en reform. 

Vi ønsker en mere sammenhængende uddannelse, hvor de enkelte moduler og fag spiller sammen og understøtter udviklingen af vores kompetencer og færdigheder som kommende pædagoger.

Vi håber, at vores udspil kan være med til at inspirere til en styrket og forbedret pædagoguddannelse, der bedre imødekommer de aktuelle behov og udfordringer der er på det pædagogiske område og på uddannelsen. 

PLS ønsker en pædagoguddannelse med:

  • Flere konfrontationstimer
  • Mere feedback og vejledning af de studerende
  • Semesterstruktur med mulighed for fordybelse
  • Pædagogik og æstetik skal tilbage som fag i uddannelsen
  • En væsentlig konkretisering og reduktion i antallet af videns- og færdighedsmål
  • Placeringen af den 2. og 3. praktikperiode ændres, så opstarten af de lange praktikker ikke falder sammen med sommerferien
  • Krav om uddannede praktikvejledere
  • Studerende skal ikke indgå i normeringen i praktikken
  • Øget fokus på social-/special-området i grundfagligheden

En uddannelse med styrket faglighed og teoretisk grundlag:

Vi vil have et gennemgående pædagogikfag, så faglighed og professionsidentitet har sin forankring i pædagogikken. 

Med en styrket faglighed og et mere solidt teoretisk grundlag i pædagoguddannelsen sikres det, at vi får en dybere forståelse for pædagogikken og de teoretiske tilgange, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde i praksis.

Praksisnær og kompetenceudviklende undervisning:

Vi ønsker en uddannelse med øget fokus på praksisnær undervisning, hvor der er mulighed for at omsætte teori til praksis og udvikle vores kompetencer gennem konkrete øvelser og casestudier.

Vi ønsker undervisere der kender praksis, og er gennemgående i vores studieforløb – både på uddannelsen og i praktik, ligesom vi vil have uddannede vejledere i praktikkerne, der har tid til at vejlede os. 

Kreative og æstetiske elementer i uddannelsen:

En ny pædagoguddannelse skal øge kreativiteten og æstetikken ved at integrere æstetiske og kreative fag som musik, drama og billedkunst i undervisningen. Dette skal sikre, at uddannelsen skaber rum, hvor studerende udforsker deres kreative evner og lærer at udtrykke sig gennem forskellige former for kunstneriske udtryk. 

Ved at integrere disse elementer i pædagoguddannelsen kan man skabe et mere inspirerende og kreativt læringsmiljø, der kan styrke de studerendes evner til at tænke kreativt og udvikle deres æstetiske sans til fordel for arbejdet med forskellige brugergrupper.

En ny pædagoguddannelse skal øge kreativiteten og æstetikken ved at integrere æstetiske og kreative fag som musik, drama og billedkunst i undervisningen.

Inklusion og diversitet:

Pædagoguddannelsen skal have langt større fokus på inklusion og diversitet. Der er behov for, at specialpædagogik ikke kun er for studerende, der vælger en specialisering med dette fokus. Alle kommende pædagoger skal arbejde med forskellige brugergruppers behov, og skal vi lykkes med at styrke inklusionen i det pædagogiske arbejde, er det nødvendigt fokus og vigtigt, at alle studerende får kompetencer til at arbejde med dette. 

Studiemiljø

Vi vil have studiemiljøer, der fastholder studerendes motivation. Motivation er essentielt, for at vores muligheder for at lære, fordybe os, tænke kritisk og udfordre eksisterende viden er  god. 

Et godt studiemiljø på pædagoguddannelsen har en direkte forbindelse til vores professions stærke faglige identitet.

At skabe og opretholde et godt studiemiljø kræver investeringer fra både politikere og uddannelsesinstitutioner. 

Ikke flere nedskæringer

I PLS er vi imod nedskæringer på uddannelsesområdet. Vi oplever, at uddannelser i hele Danmark er pressede på økonomien, på grund af skiftende regeringers nedskæringspolitik. 

Derfor går vi i PLS ind for, at uddannelsessektoren bliver tilført midler i et omfang, der gør det muligt for uddannelsesinstitutionerne at komme oven vande. 

Både på undervisningsfronten og i det administrative.