Pige der læser bog

Eksamen

I løbet af din studietid skal du til en del prøver og eksamener. Det er studieordningen på din uddannelsesinstitution der er gældende for, hvordan prøver og eksamener skal afvikles.

Modulgodkendelse

I løbet af pædagoguddannelsen, skal du have godkendt alle dine moduler. I modulbeskrivelserne står der, hvordan du får godkendt dit modul. 

Praktikprøve

Praktikkerne afsluttes med en prøve.

Efter 1. og 2. praktik deltager praktikvejlederen fra institutionen samt en underviser fra uddannelsesstedet. Efter 3. praktik deltager der yderligere en ekstern censor, som findes af Professionshøjskolen. Praktikken bedømmes “bestået” eller “ikke bestået”.

Bestået:
Praktikken er godkendt, og den studerende kan fortsætte på næste studieforløb.

Ikke bestået:
Hvis den studerende ikke består eksamen, skal der holdes et handleplansmøde mellem den studerende og underviseren og findes tid til en omprøve, hvor praktikvejlederen deltager.

Det kan ved særlige forhold tilbydes én gang, at praktikken gås om.

Klagemuligheder

Grund til at klage?

Når du har været til en eksamen, og af én eller flere grunde ikke mener, at du er blevet korrekt bedømt, kan du indgive en klage. Inden du klager, skal du undersøge dine muligheder og gennemtænke hvilken konsekvens det kan få for dig, men også for din eventuelle gruppe eller måske ligefrem for dit studiehold.

Du kan klage over:

  • Prøvegrundlaget: Det vil sige, om prøvespørgsmålene og opgaverne er rimelige og i overensstemmelse med fagets indhold
  • Prøveforløbet: Det vil sige de omstændigheder eller forhold, som prøven er afholdt under.
  • Bedømmelsen: Det vil sige karakteren.

Sådan klager du
Du skal, senest 14 dage efter du har fået karakteren/bedømmelsen, sende en skriftlig og begrundet klage til uddannelseslederen. Uddannelseslederen vil herefter sende klagen videre til eksaminator og censor, der har bedømt din eksamen.

Eksaminator og censor har derefter 2 uger til at komme med en udtalelse. Som studerende har du derefter 1 uge til at give et svar på deres udtalelse.

Derefter afgør uddannelsesinsitutionen klagen. Afgørelsen kan gå på én af disse tre:

  • Der skal foretages en ny bedømmelse, det gælder dog ikke mundtlige prøver
  • Tilbyde en reeksamination
  • Afvise klagen.

Uddannelsesinsitutionen kan kun afvise klagen, hvis både eksaminator og censor er enige.

Ankemuligheder

Hvis du ikke er tilfreds med resultatet af din klage, kan du inden for 2 uger anke afgørelsen. Det gør du til uddannelsesstedet, som nedsætter et ankenævn. De træffer beslutning på baggrund af ovenstående udtalelser og kommentarer, samt på baggrund af din begrundede anke. Det er derfor vigtigt, at du beskriver anken godt.

Ankenævnet kan beslutte enten:

  • at beslutte en ny bedømmelse ved nye bedømmere
  • at tilbyde reeksamination ved andre bedømmere
  • at afvise anken.

Ankenævnet er sammensat af to censorer, som udpeges af censorformanden, to undervisere og en studerende, der udpeges af rektor. Ankenævnet kan sammensættes efter, der er indløbet en aktuel klage eller nedsættes permanent.

Der skal ligge en afgørelse senest 2 måneder efter ved vinter-eksamener og 3 måneder efter ved sommer-eksamener.

Omprøve

Du har tre prøveforsøg, og har derfor mulighed for at gå til omprøve hvis du ikke består din første prøve/eksamen.
Ved prøver der knytter sig til et skriftligt produkt, skal du i visse tilfælde også aflevere på ny, med et unikt produkt. Du kan altså ikke genbruge den samme opgave.