nonbinær

Køn

Vedtaget på PLS' Årsmøde 2021

I PLS har vi en intersektionel feministisk tilgang, hvor vi ønsker at have en opmærksomhed på, hvordan det dominerende menneske- og samfundssyn undertrykker minoriteter og individets mulighed for selvdefinition. Dette gør sig i særdeleshed gældende i forhold til kønsidentitet og derfor både bør og skal vi kæmpe for et mere solidarisk og åbent menneske- og samfundssyn. PLS betragter LGBTQ+ miljøet som en tæt samarbejdspartner, og det ønskes at værdiprogrammet reflekterer dette, også når det kommer til spørgsmål omkring kønsidentitet.

Køn i samfundet

I PLS mener vi ikke køn er medfødt men udøvende, køn er noget man gør, ikke noget man er. Køn er et kultur- og samfundsskabt fænomen der skabes gennem socialisering og samfundets diskurser, og derfor ikke en universel identitet. Ethvert menneske skal have indflydelse på hvem de er og mulighed for at definere sig som de føler sig. 

I PLS mener vi der i dagens samfund har konstrueret sig kønsroller ud fra en heteronormativ diskurs som er ekskluderende, for personer som ikke falder ind under de binære køn. Ydermere en diskurs som favoriserer den ciskønnede heteroseksuelle mand, hvilket blandt andet ses på arbejdsmarkedet, tøjvalg, osv. 

Det fremgår i ligestillingsloven kapitel 2, at køn ikke må være genstand for forskelsbehandling af nogen karakter. Dette mener vi i PLS langt fra bliver overholdt i det moderne samfund, lige fra den anerkendelse vi som pædagoger ønsker i samfundet, til kønsopdelte aktiviteter for de borgere vi arbejder med. PLS mener at samfundet skal have en bredere kønsopfattelse I den pædagogiske praksis, både for borgere og personale i alle de pædagogiske institutionerne.

Køn i undervisningen

I 2014 var PLS med til at indføre modulet “Køn, seksualitet og mangfoldighed” på pædagoguddannelsen. Modulet understreger vigtigheden af, at normkritik er et vigtigt led i pædagoguddannelsen og at uddannelsen skal være bedre til at ruste de studerende til netop at forholde sig kritisk til kønsstereotyper. Denne normkritiske tilgang bør ikke kun præsenteres i forbindelse med modulet omhandlende køn, seksualitet og mangfoldighed, men være et gennemgående tema, hvor de studerende gennem undervisningen gives plads til kritisk refleksion og undren. 

I undervisningen på pædagoguddannelsen er det vigtigt at have en opmærksomhed på individet i fællesskabet, og fællesskabet omkring individet. Her ønsker vi at have en øget opmærksomhed på anerkendelsen af det enkelte individ, hvor køn ikke bliver genstand for forudgående forståelser i mødet med individet. Køn må og skal ikke blive genstand for diskrimination eller forskelsbehandling. 

Derudover er det vigtigt, at studiemiljøet på uddannelsesstederne tilgodeser diversiteten i sammensætningen af studerende. Hvor uddannelsen generelt har en ulige fordeling mellem kønnene, bør dette ikke være afgørende for det gode studiemiljø eller mødet med den enkelte studerende. Alle studerende skal, uanset køn, føle sig set, hørt og inkluderet, på uddannelsen og i praktikkerne.

Begrebsafklaring

Køn: Når vi i dette politikpapir taler om køn, taler vi om det sociale køn, frem for det biologiske køn. Vi taler altså om det engelske ”gender”, frem for det engelske ”sex”