Mere gennemskuelige veje til dispensationer

Vedtaget på PLS' Årsmøde 2019

Professionshøjskolerne og uddannelsesstederne, har meget forskellige procedurer for hvordan dispensationer tildeles. Dette skal ikke være tilfældet, da alle studerende skal have samme muligheder for orlov, ekstra tid til eksamen, merit mv. De mange forskellige procedurer gør det ofte uklart, hvordan og i hvilke tilfælde den enkelte studerende kan søge om dispensation. 

Ligeledes er det uklart hvem der skal vurdere dispensationsansøgninger. Det skal altid fremgå tydeligt af professionshøjskolernes hjemmesider og studieordninger hvem der afgør de studerendes ansøgninger og hvor lang en behandlingstid man kan forvente. Dette vil også øge de studerendes retssikkerhed. Som studieorganisation og fagforening mener PLS derfor at: 

• Studerende med funktionsvariationer skal kun skulle søge om dispensation én gang til for eksempel ekstra tid eller nedsat tid i praktikkerne.

• Alle professionshøjskoler skal have et standardiseret dispensationsskema, som kan udfyldes, således at de studerende får alle detaljer med. 

• At studerende skal kunne få hjælp til at skrive dispensationer ved en uvildig part f.eks. en studievejleder el.lign. 

• At professionshøjskolerne skal klargøre deres procedurer og proces for dispensationer på deres hjemmeside og i deres studieordninger

PLS definerer handicap, som det er beskrevet i FN’s handicapkonvention.
Definitionen lyder:

 • ”Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.” 

  FN’s handicapkonvention opdeler handicap i fire forskellige typer: 
  • Fysiske handicap 
  • Kognitive handicap 
  • Psykiske handicap 
  • Sensoriske handicap (sanser)